dimarts, 1 de juny de 2010

Coitus interruptus

Fa uns quants mesos, a la secció de llibres de l'FNAC de la Diagonal de Barcelona vaig sentir una conversa entre una nena i el seu pare. La nena, que havia agafat per atzar un diccionari llatí, va preguntar al seu pare: "Papá, ¿tú sabes latín?". I el pare va respondre: "Sólo sé decir coitus interruptus". La nena ja no va preguntar res més, potser orgullosa que el seu pare sabés una mica de llatí. És simplement una anècdota, divertida però lamentable, que pot ser un indicador del grau de desconeixement popular sobre temes relacionats amb la llengua.

El català, com el gallec, el portuguès, el castellà, el francès, l'italià, el romanès…, prové del llatí, però no del llatí clàssic (Ciceró, Virgili, Horaci…) sinó de l'anomenat llatí vulgar o llatí parlat. Cada una d'aquestes llengües ha anat evolucionant pel seu compte i s'ha anat allunyant més o menys del llatí primigeni. Això no obstant, hi ha actualment mots o expressions manllevats directament a la llengua llatina escrita i que conserven el seu aspecte original.

Exposo avui uns quants exemples d'aquestes expressions que són fidels a la forma llatina. En el grup 1 es recullen formes no admeses, de moment, per l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), però que estan recollides al diccionari de l'Enciclopèdia Catalana. En tot cas són locucions que dins un text s'han d'escriure en cursiva. En el grup 2 hi ha algunes expressions que han estat admeses per l'IEC i que, per tant, s'han d'escriure en lletra rodona dins un text.

1. Mots o expressions que cal escriure en cursiva

alma mater
"mare benefactora". Locució sovint aplicada per designar la universitat.
coitus interruptus
"coit interromput". Mètode contraceptiu que consisteix a interrompre l'acte sexual i efectuar l'home una ejaculació extravaginal.
cum laude
"amb lloança, amb elogi". Locució aplicada a la màxima qualificació d'un examen, d'una tesi doctoral, quan hom en vol remarcar una especial excel·lència.
in albis
"en blanc, sense entendre res".
in mente
"en la ment, en el pensament".
ipso facto
"immediatament, a l'acte". En el llenguatge jurídic significa "pel mateix fet".
mea culpa
"per la meva culpa". Locució emprada per reconèixer qualsevol equivocació.
modus vivendi
"manera de viure". Locució emprada en diversos camps per indicar una acomodació o un arranjament individual o entre diverses persones o entitats. S'utilitza col·loquialment per referir-se als mitjans amb què hom es guanya la vida.
nota bene
"observa bé". Fórmula emprada per encapçalar observacions o explicacions que hom afegeix a un escrit.
numerus clausus
"nombre tancat". Expressió que indica la limitació establerta al nombre d'individus que poden ser admesos en una escola (sobretot a la universitat), en un cercle, en una acadèmia, etc.
sub iudice
"sota el jutge". Locució usada per indicar problemes encara no resolts o opinions encara discutides.
urbi et orbi
Fórmula ("per a la ciutat i per al món") utilitzada en alguns decrets de les congregacions romanes o en les benediccions solemnes del papa per indicar que s'adrecen no solament a la ciutat de Roma, sinó a tot el món catòlic.
vox populi
"veu del poble". Locució que hom usa per tal d'afirmar la veritat d'una opinió, d'un judici, etc., acceptats arreu. Popularment significa també "que ho sap tothom".

2. Mots o expressions que cal escriure en rodona (els exemples són extrets del DIEC2)
ad hoc
"per a la cosa especial de què es tracta". (Exemple: Per a la seva recerca es va fer construir un aparell ad hoc.)
ex cathedra
"des de la càtedra". Infal·liblement. (Exemple: Quan parla ex cathedra el sant pare és inerrable.) També significa dogmàticament, arrogant-se qui parla una autoritat que l'interlocutor o el destinatari li pot reconèixer o no. (Exemple: Ho sabia tot, d'aquell tema, i l'exposava ex cathedra.)
honoris causa
"a títol honorífic". (Exemple: Doctor honoris causa.)
in extremis
"en el darrer moment". (Exemple: Han marcat un gol in extremis.)
in fraganti
"en el mateix moment, en flagrant". Deformació de l'expressió llatina in flagranti crimine, que vol dir "en el mateix moment que hom comet un delicte". (Exemple: Van sorprendre els lladres in fraganti.)
in situ
"en el lloc mateix". (Exemple: El perit ha comprovat in situ l'abast dels desperfectes.)
in vitro
"en el vidre (en la proveta)", "en un medi artificial". (Exemple: Aquests fenòmens han estat comprovats in vitro.)
per capita
"per cap" (literalment "per caps"), "individualment", "per persona". (Exemple: Aquest país ha assolit un grau de producció per capita molt elevat.)
sine die
"sense dia", "sense fixar un dia o un termini", "per un temps indeterminat". (Exemple: Demorar sine die un projecte.)
sine qua non
"sense la qual no", "imprescindible". (Exemple: La claredat és una qualitat sine qua non d'un bon estil periodístic.)
statu quo
"en l'estat en què", "l'estat actual de les coses". (Exemple: La pressió de l'Europa de l'Est posa a prova l'statu quo comunitari.)
sui generis
"del seu propi gènere", "especial", "fet a la seva". (Exemples: Sabia tractar aquells afers d'una manera molt sui generis. Era un bon metge, però sui generis.)

En l'article del mes vinent hi haurà uns quants exemples de llatinismes que ja han estat "catalanitzats", és a dir, que estan totalment adaptats a les regles ortogràfiques del català.

Imatge: Escultura de Psique i Cupido